Gb ارتباط با 22 کشور – اروپا را ممنوع می کند

[ad_1]

بوریس جانسون در پارلمان منع سفر بین انگلستان و 22 کشور در آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی و پرتغال را برای جلوگیری از واردات نسخه های Covid برزیل و آفریقای جنوبی و همچنین الزام قرنطینه احتیاط در ساختارهای کنترل شده “ارائه شده توسط دولت به عنوان هتل “برای ساکنان انگلیس و شهروندانی که از این کشورها باز می گردند. برای نخست وزیر ، مسافرت برای گردشگری و خروج غیر معقول از خانه بر اساس قفل “غیرقانونی” باقی می ماند و مقامات بندر و فرودگاه باید دلایل مسافران در حال عزیمت را بررسی کنند و در صورت لزوم از سوار شدن خودداری کنند.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA