2 ژوئن: دی مایو ، جمهوری از قدرت ما برای راه اندازی مجدد اروپا – قدردانی می کند

[ad_1]

(ANSA) – رم ، 02 ژوئن – “تاریخ و ارزشهای جمهوری قدرت ما در این راه اندازی مجدد است. زنده باد ایتالیا.” وزیر امور خارجه لوئیجی دی مایو به مناسبت روز جمهوری در فیس بوک نوشت. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA