کوید: لبنان ، میشل مور ، قدیمی ترین معاون خاورمیانه ، در حال مرگ است

[ad_1]

میشل مور ، مسن ترین قانونگذار لبنان و مشهور به عنوان رئیس یکی از تأثیرگذارترین خانواده های خانواده ارتدکس مسیحی لبنان ، به دلیل عوارض ویروس کرونا در سن 88 سالگی در لبنان درگذشت. رسانه های لبنان صبح امروز گزارش دادند.
مور حدود 60 سال نماینده برجسته رهبری سیاسی و مالی ارتدکس مسیحی لبنان بود و یک شبکه رسانه ای ایجاد کرد که امروز نیز در این کشور فعال است.
وی شش بار در پارلمان خدمت کرده و پست های مختلف وزیری از جمله وزیر دفاع و وزیر کشور در دهه 1990 را بر عهده داشته است.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA