کوید: د بلازیو ، نی فردا واکسینه می شود – آمریکای شمالی

[ad_1]

(آنسا) – نیویورک ، 19 ژانویه – شهر نیویورک فردا بدون واکسن علیه کووید باقی خواهد ماند و مجبور خواهد شد جلسات از قبل تعیین شده را برای جمعه و روزهای بعد لغو کند ، مگر اینکه زایمان جدید ارائه شود. این اظهارات توسط شهردار سیب بزرگ بیل دو بلازیو با اشاره به اینکه هفته گذشته بیش از 220،000 دوز واکسن در شهر توزیع شده است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA