کوید: بایدن احکام کمک های اقتصادی و غذایی – آمریکای شمالی را امضا می کند

[ad_1]

(آنسا) – واشنگتن ، 22 ژانویه – جو بایدن امروز با امضای دو دستورالعمل اجرایی کمک های فوری به خانواده هایی را که در همه گیرترین مشکل هستند و حمایت از آنها را برای امنیت کارگران فدرال گسترش می دهد ، امروز “تسکین اقتصادی” را اختصاص می دهد. رسانه های آمریکایی منتظر او هستند.

اول برنامه های غذایی برای خانواده ها و کودکان کم درآمد را گسترش می دهد و هدف آن این است که اگر بیکاران در صورت تصمیم به ترک کار جدیدی که سلامت آنها را به خطر بیندازد ، همچنان از مزایای بیکاری بهره مند شوند.

هدف دوم بازگرداندن حقوق مذاکره جمعی و ارتقا a حداقل دستمزد 15 دلار برای کارمندان فدرال است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA