پاریس ، اولین برف سال و اوایل شب – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – پاریس ، 16 ژانویه – برف در صبح پاریس ، مانند 32 بخش دیگر فرانسه ، در موجی از یخبندان و هوای نامناسب درگیر شد ، که باعث شد مقامات سیگنال نارنجی را در نیمی از کشور اعلام کنند (سطح دوم خطر هواشناسی هوا).

صبح زود در ایل دو فرانس برف شدید آغاز شد و باعث ایجاد ناراحتی در ترافیک شد.

در پایتخت ، که از اواخر ماه اکتبر بارها و رستوران ها بسته شده است ، این قانون بعد از ظهر امروز ، از طرف دولت قبل از دستور در سراسر کشور ، از ساعت 20:00 تا 18:00 ، دیکته شده است. (ANSA)

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA