سودان جنوبی: دادگاه جنایات جنگ اتحادیه آفریقا – آفریقا متولد می شود

[ad_1]

سودان جنوبی سرانجام تأسیس دادگاه ترکیبی اتحادیه آفریقا را برای محاکمه جنایات جنگی که در طی بیش از شش سال درگیری انجام شده و منطقه را خونین کرده است ، تصویب کرد.
تأسیس دادگاه ویژه ای که در توافق نامه صلح در آدیس آبابا در سال 2015 امضا شد و سپس در سال 2018 به روز شد ، مورد استقبال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سودان جنوبی قرار گرفت. یاسمین سوکا ، رئیس کمیسیون ، با بیان اینکه اگر دولت جنوب سودان بخواهد “اعتبار خود” را حفظ کند ، باید “نتایج ملموس و معتبر” را تضمین کند ، روند برقراری مجدد مجمع قانونگذاری ملی انتقالی را به پایان برساند و قوانینی را برای ایجاد سه مکانیزم عدالت انتقالی به تصویب برساند.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA