حکم ناوالنی به 2 سال و 5 ماه – اروپا کاهش یافت

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 02 فوریه – درخواست سرویس فدرال اجرای احکام برای تبدیل حکم تعلیقی به بازداشت واقعی ، به دلیل ادعای نقض شرایط آزمایشی توسط ناوالنی ، پذیرفته شد. با این حال قاضی تصمیم گرفت سال حبس خانگی را که قبلاً در پرونده ایو روچر سپری شده است ، در نظر بگیرد و بنابراین حکم زندان را از 3 سال و 5 ماه به 2 سال و 5 ماه زندان کاهش داد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA