افغانستان: دو قاضی دادگاه عالی زن کشته شدند – آسیا

[ad_1]

افراد مسلح دو قاضی دادگاه عالی افغانستان را به ضرب گلوله کشته و آنها را در مرکز کابل کشتند. سخنگوی دادستان ارشد گفت کمین در حالی صورت گرفت که این دو زن عازم کار بودند. این حادثه موجی از قتل در کشور را به دنبال داشت.
احمد فهیم کاویم سخنگوی دادگاه عالی گفت: “متأسفانه ، ما در حمله امروز دو قاضی زن را از دست دادیم. راننده آنها زخمی شد.”
وی افزود: “مردان مسلح به وسیله نقلیه (خود) حمله کردند” ، گفت: “بیش از 200 قاضی زن در دیوان عالی کشور کار می کنند.” از طرف خود ، فردوس فرامرز ، سخنگوی پلیس کابل گفت که این دو زن ساعت 8:30 صبح (5:30 صبح ایتالیا) در مرکز شهر کشته شدند.
هنوز هیچ حمله ای گزارش نشده است.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA