اتحادیه اروپا به کشورها همه سفرهای ناچیز – اروپا را دلسرد می کند

[ad_1]

(ANSA) – بروکسل ، 25 ژانویه – کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که همه سفرهای غیر ضروری “تا زمانی که وضعیت اپیدمیولوژیک به طور قابل توجهی بهبود نیابد” بسیار ناامید شوند. این امر به ویژه برای مناطق “قرمز تیره” صدق می کند. برای کسانی که از این مناطق می آیند ، ایالت ها باید هنگام ورود آزمایش قبل از عزیمت و قرنطینه را ارائه دهند.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA